top of page
CrossFit Wildhearts Rotterdam

TERMS & CONDITIONS

TRANSPARENCY IS KEY

DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WILDHEARTS

Wildhearts is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 55408672.

 

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een training, een bedrijf die een dienst afneemt aangeboden en/of verzorgd door Wildhearts.

 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke strippenkaart, abonnement, clinic en personal training die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een training.

 3. Zowel door aanschaf van een strippenkaart, abonnement, clinic of personal training, alsook door deelname aan een training verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 4. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

 5. Wildhearts kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is altijd beschikbaar op de website van Wildhearts. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

 6. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden (a) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (b) onredelijk bezwarend wordt geacht of (c) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Wildhearts toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

 

Artikel 2. OVEREENKOMST/LIDMAATSCHAP

 1. Een overeenkomst/lidmaatschap tussen Wildhearts en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit registratie van een Deelnemer.

 2. Voor Wildhearts ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst/lidmaatschap, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

 3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst/lidmaatschap kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wildhearts. Wijziging van een overeenkomst/lidmaatschap kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

 4. Een overeenkomst/lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 5. Een overeenkomst/lidmaatschap geeft toegang tot de reguliere lessen van Wildhearts.

 6. Een overeenkomst/lidmaatschap voorziet de Deelnemer van een (X) aantal credits per maand, waarmee de Deelnemer zich kan inschrijven voor reguliere lessen van Wildhearts.

 7. De hoeveelheid credits per maand is afhankelijk van het gekozen lidmaatschap door de Deelnemer.

 

Artikel 3.  BEDENKTIJD CONSUMENTEN

 1. Een Consument (de Deelnemer die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) heeft het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden gedurende een bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag volgende op die van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 2. Indien een Consument tijdens deze bedenktijd op eigen verzoek gebruik maakt van de diensten van Wildhearts en vervolgens een beroep doet op zijn herroepingsrecht, is de Consument aan Wildhearts een evenredige vergoeding verschuldigd over de periode dat hij gebruik heeft gemaakt van de Diensten.

 3. De consument kan Wildhearts op de hoogte stellen van het gebruik van zijn herroepingsrecht door een schriftelijk verzoek in te dienen.

 

Artikel 4. DUUR EN BEËINDIGING

 1. Een overeenkomst heeft een beperkte geldigheidsduur. 

 2. Als een overeenkomst is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer niet meer deelnemen aan een les.

 3. Als een Deelnemer voor het eerst een lidmaatschap afsluit gaat Deelnemer akkoord met de verplichte minimale abonnementsperiode van 3 maanden, na deze periode is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar en wordt het lidmaatschap automatisch maandelijks verlengd voor onbepaalde tijd.

 4. Als een Deelnemer een (nieuw) lidmaatschap (het tweede lidmaatschap) heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldig lidmaatschap en/of rittenkaart (het eerste lidmaatschap), wordt eerst het eerste lidmaatschap uitgediend, voordat het tweede lidmaatschap ingaat.

 5. Op iedere overeenkomst geld een aparte geldigheidsduur (a) Een strippenkaart loopt automatisch af. Een strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd; (b) Een lidmaatschap heeft een geldigheid van een maand, een kwartaal, een half jaar, een (1) jaar of twee (2) jaar. Na afloop hiervan, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd; (c) Een lidmaatschap voor bepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar tegen het einde van het lidmaatschap en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand; (d) Een lidmaatschap voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

 6. Het beëindigen van het lidmaatschap dient ten einde van het abonnement via de Wildhearts app te geschieden.

 7. Er geldt een opzegtermijn van één (1) kalender maand, hetgeen betekent dat uiterlijk voor het begin van de laatste maand moet worden opgezegd. Over deze laatste maand is uiteraard contributie verschuldigd. Indien dit later in de laatste maand wordt opgegeven, eindigt het lidmaatschap in de daaropvolgende maand.

 8. Na het indienen van de beëindiging, volgt een schriftelijke bevestiging.

 

Artikel 5. PAUZERING

 1. Het is alleen mogelijk om een overeenkomst te pauzeren in geval van een blessure en je een doktersverklaring hebt of met zwangerschap.

 2. Een overeenkomst kan maximaal 3 maanden gepauzeerd worden, met een minimum van 1 volledige kalendermaand.

 3. Pauzeren voor vakanties is niet mogelijk en we raden aan de membership credits te gebruiken voordat je vertrekt of je lidmaatschap op te zeggen.

 4. In geval van opzegging geldt altijd een maand opzegtermijn.

 5. Voor eventuele pauzeringen dient men te allen tijde een schriftelijk verzoek met volledige uitleg van reden tot pauzering van lidmaatschap in te dienen.

 6. Een schriftelijk verzoek dient te allen tijde minimaal 14 dagen voorafgaand aan de te pauzeren maand ingediend te worden.

 7. Na de pauzering wordt de overeenkomst automatisch weer geactiveerd.

 8. Wildhearts behoudt te allen tijde het recht om een verzoek af te wijzen zonder opgaaf van reden.

 9. Per direct of met terugwerkende kracht pauzeren is niet mogelijk.

Artikel 6. PRIJZEN, PRIJSWIJZIGINGEN EN BETALING

 1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.

 2. Wildhearts heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De actuele prijzen zijn altijd de geldende prijzen en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Wildhearts.

 3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Deelnemer het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van de verhoging door Wildhearts te ontbinden. 

 4. Een lidmaatschap wordt – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de 1e dag automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. 

 5. Een overeenkomst anders dan een lidmaatschap dient vooraf ineens te worden betaald. 

 6. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via automatisch incasso of via de webshop van Wildhearts.

 7. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt een herinnering gestuurd. Indien hier niet op gereageerd wordt en er geen betaling volgt wordt er EUR 25,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling zal worden afgeschreven.

 8. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die Wildhearts of een door Wildhearts ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan Wildhearts verschuldigd is, aan Wildhearts verschuldigd.

 9. Wildhearts heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 7. VERPLICHTING WILDHEARTS

 1. Wildhearts staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

 2. Wildhearts onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

 3. Indien Wildhearts gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat Wildhearts er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

 4. Wildhearts zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn. 

 5. Wildhearts treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van de Deelnemers. 

 

Artikel 8. VERPLICHTING DEELNEMER

 1. De Deelnemer houdt zich aan de door Wildhearts gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

 2. De Deelnemer dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Wildhearts.

 3. De Deelnemer dient de aanwijzingen van Wildhearts c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen.

 4. Het is de Deelnemer niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Deelnemer niet bekend is. Indien de Deelnemer niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Wildhearts kenbaar te maken, zodat Wildhearts uitleg kan geven.

 5. Het is de Deelnemer niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

 6. Het is de Deelnemer niet toegestaan te roken in de door Wildhearts beschikbaar gestelde fitnessruimtes.

 7. De Deelnemer dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekening- nummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Wildhearts mede te delen. 

Artikel 9. TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN

 1. Wildhearts kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden.

 2. Wildhearts zal de voorgenomen wijzigingen minimaal twee (2) weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen, tenzij dergelijke wijzigingen redelijkerwijs niet zo lang van tevoren kunnen worden aangekondigd.

 3. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Deelnemer heeft de Deelnemer gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het lidmaatschap met een opzegtermijn van één maand (1) te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. 

 

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan een training verzorgd door Wildhearts geschiedt op eigen risico.

 2. Wildhearts, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer die deelneemt aan een training.

 3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van haar medewerkers en trainers, is Wildhearts niet aansprakelijk.

 4. Wildhearts is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

 5. Wildhearts is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training.

 6. Een training is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

 7. Wildhearts behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training voor het behoudt van de veiligheid van de deelnemer.

 8. Wildhearts is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een training.

 9. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 

Artikel 11. OVERMACHT

 1. Wildhearts is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst indien Wildhearts daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die aan Wildhearts niet op grond van de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer aanvaarde beginselen is toe te rekenen.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, mede begrepen: (burger)oorlog en dreiging van (burger)oorlog, natuurrampen, stakingen, bovenmatig ziekteverzuim of ziekte van het personeel of door Wildhearts ingeschakelde derden, epidemieën, pandemieën, brand, overstroming, stroomstoringen, overheidsmaatregelen, wanprestatie van toeleveranciers of ingeschakelde derden, wanprestatie of overmacht van toeleveranciers zoals waardoor Wildhearts niet (meer) aan haar verplichtingen jegens de Deelnemers kan voldoen alsmede alle van buiten komende al dan niet voorzienbare oorzaken die buiten de macht van Wildhearts liggen maar waardoor Wildhearts niet in staat is haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.

 3. In geval van overmacht spant Wildhearts zich in om de Overeenkomst op een andere manier na te komen. De deelnemer zal hiertoe alle instructies van Wildhearts opvolgen.

 4. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, kan Wildhearts en de Deelnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten, indien de periode langer duurt dan twee (2) maanden is zowel Wildhearts als de Deelnemer gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de in lid 7 van artikel 3 genoemde opzegtermijn.

 

Artikel 12. BEELDOPNAMEN & CAMERATOEZICHT

 1. In de vestiging van Wildhearts vindt in verschillende ruimtes cameratoezicht plaats, waaronder in de algemene ruimtes en de fitnessruimtes. Dit toezicht heeft onder meer als doel het voorkomen van vandalisme en diefstal van persoonlijke eigendommen van Deelnemers en het waarborgen van de veiligheid van Deelnemers en personeel. Verdere informatie over het cameratoezicht is opgenomen in de privacy statement/verklaring die op de Website of bij het inschrijven in de relevante vestiging kan worden geraadpleegd. 

 2. Tijdens je aanwezigheid in Wildhearts kunnen er foto’s en video-opnames van je worden genomen voor publicitaire doeleinden.

 3. De Deelnemer verleent door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden aan Wildhearts ondubbelzinnig toestemming om deze foto’s en video-opnames voor genoemde doeleinden te gebruiken, tenzij anders overeengekomen welke schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 13. KLACHTEN EN GESCHILLEN

 1. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Wildhearts zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Wildhearts te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt dient schriftelijk ingediend te worden bij Wildhearts onder vermelding van de omschrijving van de klacht.

 2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

 3. Wildhearts beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Wildhearts verwacht langer tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 12.3 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 14. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Wildhearts.

 2. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

 3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Rotterdam. 

 

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN

 ​

INSCHRIJFSYSTEEM EN BELEID

 1. Een Deelnemer behoort zich aan de hieronder gestelde richtlijnen te houden.

 2. Een Deelnemer is verplicht om het boekingssysteem te gebruiken dat wordt gebruikt door Wildhearts.

 3. Een Deelnemer is verplicht om van tevoren een les te boeken om er zeker van te zijn dat er een plek voor hen beschikbaar is in de les.

 4. Een Deelnemer kan reguliere lessen tot één (1) week van tevoren online boeken.

 5. Een Deelnemer kan een les ten minste twaalf (12) uur voorafgaand aan de les annuleren of wijzigen om te voorkomen dat hij/zij wordt gedebiteerd of zijn/haar les credit verliest.

 6. Bij het annuleren en/of wijzigen van een les binnen de twaalf (12) uur, wordt de credit niet geretourneerd.

 7. Als een Deelnemer een reeds geboekte les binnen de twaalf (12) uur voorafgaand aan de les wil wijzigen naar een vroeger/later tijdstip op dezelfde dag, dient de Deelnemer contact op te zoeken met de front desk en vragen naar de mogelijkheden.

 8. Een Deelnemer kan maximaal 1 keer per week een les wijzigen naar een vroeger/later tijdstip op dezelfde dag.

 9. Als een Deelnemer niet komt opdagen voor een geboekte les, wordt de credit niet geretourneerd.

 10. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

 

NUTRITION COACHING DISCLAMER

 1. De volledige inhoud van deze website en coaching diensten aangeboden door Wildhearts worden aangeboden zonder enige verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.

 2. Wildhearts is geen medische organisatie en onze medewerkers zullen u geen medisch advies of diagnose geven.

 3. De informatie en materialen die door Wildhearts worden verstrekt, mogen niet worden geïnterpreteerd als een vervanging voor artsenconsultatie, evaluatie of behandeling, noch als goedkeuring voor producten of services van derden.

 4. De informatie op deze website en de aangeboden coaching diensten zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en zijn niet bedoeld als vervanging van een één-op-één relatie met een gekwalificeerde zorgverlener zoals een arts.

 5. U wordt aangespoord en geadviseerd om het advies van een arts in te winnen voordat u aan een inspanning voor gewichtsverlies of een trainingsregime begint.

 6. Als u specifieke vragen hebt over medische aangelegenheden, dient u uw arts of andere professionele zorgaanbieder te raadplegen.

 7. U moet nooit uitstellen bij het inwinnen van medisch advies, het negeren van medisch advies of stoppen met medische behandeling vanwege informatie op deze website.

 8. Wildhearts moedigt u aan om uw eigen beslissingen over uw gezondheidszorg te nemen op basis van uw eigen onderzoek en in samenwerking met een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Als u denkt dat u een medisch noodgeval heeft en zich in Nederland bevindt, bel dan onmiddellijk 112.

 9. Deze Website en de coaching diensten aangeboden door Wildhearts zijn alleen bedoeld voor gebruik door gezonde volwassen individuen.

 10. Behalve zoals beperkt door de toepasselijke wetgeving, doet Wildhearts en haar werknemers, aannemers en verkopers uitdrukkelijk afstand van verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, letsel of aansprakelijkheid welke dan ook geleden als gevolg van uw vertrouwen op de informatie op deze website of verstrekt door Wildhearts.

 11. Wildhearts is ook niet aansprakelijk voor en onderschrijft geen specifieke tests, procedures, producten, meningen of andere informatie die op gekoppelde websites kan worden verstrekt.

 12. Onder geen enkele omstandigheid, inclusief nalatigheid, zullen het bedrijf, verbonden personen, werknemers, agenten of enige derde deel informatieverschaffer, dienstverleners, licentiegever of iemand anders die betrokken zijn bij het creëren of verspreiden van de diensten aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, exemplarische, economische, punitieve, gederfde winst, speciale of gevolgschade of voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het onvermogen om de diensten te gebruiken; of die het gevolg zijn van fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden, fouten, defecten, vertragingen in de werking, of transmissie, of enig falen van de uitvoering, al dan niet beperkt tot communicatiefouten, diefstal of vernietiging.

 13. U stemt ermee in om Wildhearts, gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten, externe informatie verstrekkers, serviceproviders, licentiegevers en dergelijke en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, vertegenwoordigers en derde te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren. partijleveranciers van de Services tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit een schending van deze Algemene voorwaarden. Wildhearts behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle te nemen over elke zaak die onderhevig is aan schadeloosstelling, in welk geval u volledig met Wildhearts zult samenwerken bij het verdedigen van beschikbare verdedigingen.

 

 

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT

Tijdens een bezoek aan Wildhearts dienen onderstaande huishoudelijke regels te allen tijde gevolgd te worden:

 

 • Gebruik tijdens het trainen altijd een handdoek en leg deze op de trainingsapparatuur en oppervlaktes welke gebruikt worden tijdens je training.

 • Trainingsapparatuur (gewichten, dumbbells etc.) leg je na gebruik terug op hun plaats. 

 • Berg je waardevolle spullen, jassen, tassen of andere kledingstukken op in de daarvoor bestemde lockers en neem het niet mee naar de trainingsruimtes. 

 • Draag correcte en veilige sportkleding en gebruik goede en schone binnensportschoenen. 

 • Bellen is niet toegestaan in de trainingsruimtes.

 • Etenswaren zijn alleen toegestaan bij de front desk bar.

 • Gebruik in de trainingsruimtes afsluitbare drinkbekers (bidons).

 • Val andere sporters niet lastig.

 • Het gebruik van en de handel in verdovende middelen is verboden.

 • Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan.

 • Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze apparatuur gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid. Als je voor de eerste keer gebruik maakt van onze apparatuur, dan adviseren wij je dringend de assistentie van één van onze medewerkers te vragen voordat je aan de slag gaat.

 • Het is niet toegestaan om gewichten te 'dumpen' (laten vallen). 

 

Het in strijd handelen met bovenstaande regels kan intrekking van de lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld. 

 

Opgemaakt op 1 December 2021

bottom of page